Home > Announcement > 新生录取名单 > 2021年2月创新管理学院博士生录取名单
2021年2月创新管理学院博士生录取名单

admin cimch
2023-04-11 11:00:56

2021年2月创新管理学院博士生
录取名单公布(第一批)

                                                                                                                                                                                                              2021年1月14日

经过入学委员会的审核以及筛选后,确认以下学员正式通过大学入学申请,予以录取。名单公布如下:

专业名称

姓名

创新管理博士

Mrs. Zhao Longsha
Mrs. Li Jia
Mr. Wang Zhen
Mrs. Zheng Minli
Mrs. Wang Dong
Mrs.Guan Tianyue
Mrs. Xu Peng
Mr.Tan Yong
Mr. Wang Jue
Mrs. Lu Hua
Mrs. Li Xiaoling
Mrs. Chen Jing
Mrs. Wu Han

体育管理博士

Mrs. Zhang Yingjie
Mr. Song Bo
Mr. Zhang Jianhua

请准备好入学所需的相关文件并于规定时间内提交,办理入学手续。